• Donants: Amb l’objectiu d’agilitar les gestions i evitar equívocs, demanem als nostres donants la màxima precisió quant al material que ofereixen (unitats, mesures, estat de conservació, fotografies, etc.). Així mateix, també els sol·licitem informació puntual en cas que decideixin retirar o modificar l’oferta. En aquest sentit, els recordem que les entitats socials receptores disposen d’escassos mitjans i sovint fan un esforç econòmic i logístic important per tal de poder recollir els materials, raó per la qual qualsevol canvi en la donació els pot causar perjudicis.

 

  • Receptors: Prioritzem les entitats no governamentals que realitzen una tasca social sense ànim de lucre i es regeixen pel codi ètic de les ONGs de Catalunya. Això no obstant, també distribuïm materials a organitzacion públiques (escoles, etc) sempre i quan no hi hagi entitats social que els demanin, i excepcionalment podem distribuir-ne a altres iniciatives privades si no hi ha més demanda. No s’accepten demandes de partits polítics.

 

  • Pont Solidari es reserva el dret de no acceptar peticions d’entitats que repetidament han incomplert els seus compromisos de recollida o no compleixen els criteris esmentats en el punt 1.

 

  • Adjudicació: Pont Solidari adjudica els materials per ordre de petició de les entitats però també es valoren altres criteris com la proximitat geogràfica, tamany de l’entitat, si ha rebut ja molt material darrerament, etc. Pont Solidari demanarà informació de les entitats receptores a fi de conèixer bé quina tasca realitzen.

 

  • Transport: Les entitats receptores es fan càrrec d’anar a buscar el material que se’ls ha adjudicat i es comprometen a anar-hi el dia indicat i seguint les recomanacions que se’ls indicaran. En cas que, per qualsevol motiu, l’entitat receptora no pugui recollir el material, avisarà a Pont Solidari amb antel·lació per tal que altres associacions puguin aprofitar els materials.

 

  •  Les entitats receptores notificaran a Pont Solidari quin material han recollit finalment i enviaran fotos que mostrin el material sent utilitzat.

 

  •  És responsabilitat de l’entitat receptora fer un seguiment de la seva demanda i consultar els dubtes que li sorgeixin amb el Pont Solidari.

 

  •  Banc de Recursos no es fa responsable de les falles que puguin tenir posteriorment els materials subministrats a través del servei de Pont Solidari.

 

  • És responsabilitat de l’entitat receptora tenir una assegurança de responsabilitat civil de les persones que van a recollir els materials per preveure la cobertura en cas d’accidents durant la recollida.